F.A.Q. Skins/Themes

    Banderia Prutenorum
    

[Biblio]
:
35
LIST OD KSIĘCIA IMCI PANA KRZYSZTOFA RADZIWIŁŁA, WOJEWODY WILEŃSKIEGO, HETMANA W.KS.LITEWSKIEGO, DO SEHINA BORYSEWICZA, BOJARZYNA DUMNEGO I NA TEN CZAS HETMANA NAJWYŻSZEGO NAD
: Deli2 , : Jul-18-2005

LIST OD KSIĘCIA IMCI PANA KRZYSZTOFA RADZIWIŁŁA, WOJEWODY WILEŃSKIEGO, HETMANA W.KS.LITEWSKIEGO, DO SEHINA BORYSEWICZA, BOJARZYNA DUMNEGO I NA TEN CZAS HETMANA NAJWYŻSZEGO NAD WOJSKIEM MOSKIEWSKIÉM POD SMOLEŃSKIEM NAD DNIESTREM W OBLĘŻENIU OD KRÓLA IMCI LEŻĄCEGO.Z obozu na Bogdanowéj okolicy, 24 grudnia 1633 roku.


      Nauczyły was tego nasze własne straty i przeciwne powodzenia, jako Bóg sprawiedliwy płaci wszelaką krzywdę i niedodzierżenie przysięgi.

      Doznawaliście tego na szczęściu swojem świeżo, że ani nasze od was zaprzysiężonym pokojem ubezpieczenie, ani od tak wielu lat zaczęte przygotowania wasze, ani posiłki wojsk cudzoziemsich, ani nowe i u was przed tém niezwyczajne sposoby i fortele wojenne, ani tak znaczne rąk waszych roboty, ani tak możnie wydane skarby wam do dokazania niesprawiedliwych zamysłów waszych najmniéj nie pomogły. Widzicie na oko, że tak zgromadzone niedawno wojsko wasze nie tylko z tak wielu obronnych szańców, okopów, ostrogów ustąpić, tak wiele żywności i dostatków odbić i armaty swojéj część zepsować, część porzucić musiało, ale i samo na różnych miejscach, po wielu pogromach, jest rozproszone. Niedosyć na tém, że wam Pan Bóg widomą sprawiedliwości naszéj obronę, ale i dotkliwą waszego wiarołomstwa pomstę stawia przed oczy. Bo wy, którzyście nam niedawno pokojem ubezpieczonym, gotowością i potęgą swoją groźnymi być chcieli, teraz i od szczęścia, i od sił, i od potęgi, i od dostatków odpadłszy, i w tak ciasném miejscu od wojsk J.K.Mości pana naszego miłościwego ogarnieni, w lada dzień ostatniego zginienia waszego wyglądać musicie. Póki wam jakiéj prędkiéj odsieczy podobieństwo zostawało, mogliście w tak wielkiém ściśnieniu, lubo niepewną się cieszyć nadzieją; teraz, gdy już za szczęściem i sprawiedliwością J.K.Mości, przez wojska od J.K.Mości w różne strony wyprawione, odjęta wam wszystkich posiłków nadzieja, nie zostanie wam inszy sposób uwarowania się ostatniéj zguby, jedno łaska i dobrotliwość wrodzona J.K.Mości pana naszego miłościwego, któremu was na ten czas Pan Bóg za sprawiedliwym wyrokiem swoim do rąk podawać zaczyna, aby to światu ukazał, jako od was przyjmuje wiarę, onemu nie jeden raz złamaną, i tak częste przysięgi niedotrzymanie. Nietylko bowiem z tego, którego nam Pan Bóg z łaski i dobrotliwości swéj zdarzyć raczył nad wami powodzenia, ale i z tak wielu więźniów, z tak wielu przedawczyków, z tak wielu i waszych do Moskwy i z Moskwy do was przejętych listów i posłańców, wszystkie wasze tajemnice, wszystkie rady, niedostatki i te rozmaite, któremiście się dotychczas cieszyli nadzieje, są nam rzetelnie wiadome. I chociażeście nam na to niezadziałali, abyśmy nad wami w takowym razie pożałowanie mieli, wszakże, na chrześcianską powinność pamiętając, aby Bogu i ludziom jawno było, że przelewania krwie niewinnéj nie żądamy, zdało mi się was upomnieć i wieść do tego, abyście się obaczyli i póki wam jeszcze jaki przystęp do miłosierdzia i pożałowania J.K.Mości pana naszego miłościwego zostawa, onego sobie dalszym uporem swoim nie zagradzali, owszem w tak ciężkim razie łaski J.K.Mości żądali. Rozumiem o pobożności i dobrotliwości J.K.Mości, iż jeźli uporem swoim na ostatnią zgubę swoję tych rzeczy nie przewiedziecie, może się dać do tego J.K.Mośc za uniżonemi prośbami skłonić, że mocnémi i przystojnémi sposobami łaskę swą wam pańską pokaże.

      Rozumiem, że przestrogę moję i stan ten swój, w którym was Pan Bóg za sprawiedliwym sądem swoim na ten czas chciał mieć i inszych wiele okoliczności przed oczyma mając, będziecie woleli radzić o sobie i o bezpieczeństwie zdrowia i całości dostatków waszych pomyśleć, niżeli na ostatnią zgubę rzeczy przywiódłszy, i sami ze wszystkiem zginąć, i domy i dzieci swoje osierocić. Gdziebyście też upomnieniem mojém teraźniejszém pogardzić i sprawiedliwości i pomsty Bożéj nad sobą nie uznawać i ten ostatni sposób, który wam sam Pan Bóg do wyjścia z tak wielkich trudności i widoméj zguby podaje, odrzucić chcieli, nie przy nas, ale przy was samych waszego nieszczęścia przyczyna zostanie. Na którą przestrogę moję z miłości chrześciańskiej do was doniesioną, odpisu odważnego od was oczekiwam.


KONIEC


K.Radziwiłł SPRAWY WOJENNE I POLITYCZNE 1621-1633, Paryź, 1859, str.706-707.

[ XVII | ]


XVIII
Rakutis V. LDK KARIUOMENĖ KETVERIŲ METŲ SEIMO LAIKOTARPIU (1788-1792)

XVII
. " (1655-1661 .)
Borščiakas Elijas. UKRAINA, LIETUVA IR PRANCŪZŲ DIPLOMATIJA 1648-1657 METAIS
LIST OD KSIĘCIA IMCI PANA KRZYSZTOFA RADZIWIŁŁA, WOJEWODY WILEŃSKIEGO, HETMANA W.KS.LITEWSKIEGO, DO SEHINA BORYSEWICZA, BOJARZYNA DUMNEGO I NA TEN CZAS HETMANA NAJWYŻSZEGO NAD
. , 1648-1657 .

XVI
..
Jakubowski J. STUDYA NAD STOSUNKAMI NARODOWOŚCIOWEMI NA LITWIE PRZED UNIĄ LUBELSKĄ.
..
Zinkevičius Z. DĖL LIETUVIŲ RAŠOMOSIOS KALBOS KILMĖS
ALBERTAS GOŠTAUTAS, VILNIAUS VAIVADA, BONAI SFORCAI, LENKIJOS KARALIENEI, PRIEŠ KUNIGAIKŠTĮ KONSTANTINĄ OSTROGIŠKĮ IR PRIEŠ RADVILAS
Jakubovskis J. TAUTYBIŲ SANTYKIAI LIETUVOJE PRIEŠ LIUBLINO UNIJĄ.
..
i .. -I
Zinkevičius Z. KAIP KALBĖJO SENIEJI VILNIEČIAI
Jurginis J. AUŠROS VARTAI
"STATUTIS CERTIS IN SCRIPTA REDACTIS" (1522)
Zinkevičius Z. DAR KARTĄ DĖL LIETUVIŲ XVI-XVII A. RAŠTŲ KALBOS KILMĖS

XV
Jonynas I. ONA VYTAUTIENĖ
Ekdahl S. DIE FLUCHT DER LITAUER IN DER SCHLACHT BEI TANNENBERG
1413 .
CRONICA CONFLICTUS WLADISLAI, REGIS POLONIAE, CUM CRUCIFERIS
Długosz J. DZIEJE POLSKIE. ROK 1403. ROK 1408.
.
6.V.1434
Długosz J. DZIEJE POLSKIE. ROK 1410

XIV
"OMNES NATIONE LYTHUANOS" (1387)
. : ?
20.II.1387

XIII
Vaitkevičius G. ANKSTYVASIS VILNIUS: ĮRODOMUMO VINGIAI
Gudavičius E. FOLLOWING THE TRACKS OF A MYTH
.. ͻ ?

XII
Baranauskas T. THE FORMATION OF THE LITHUANIAN STATE
..

XII
.. .
.. --
Girininkas A. LIETUVOS ARCHEOLOGIJA. T. 1. Akmens amžius
..
.
..
..
. . -
Vladas Žulkus. DIE KUREN IM OSTSEERAUM
Vanagas A. LIETUVIŲ VANDENVARDŽIAI
..
.
.. IV-VII


.. // : (), ., 1997

I
II XI-XVI .
III XVII-XVIII .
IV XX .
V : XX.
VI - XIV .:

. . XV -XVII . (... I) ., 1954.
IV XVII . ()
V ( , , 30-70- XVII.)
VI XVII .

.. I "OF THE RUSSE COMMON WEALTH" ʲ . -.1891.
IV.

Kubala L. WOJNA MOSKIEWSKA. R. 1654-1655. SZKICE HISTORYCZNE, SER.III, WARSZAWA, 1910
VII. WYPRAWA CARA NA LITWĘ. - BITWA POD SZKŁOWEM I POD SZEPIELEWICZAMI. - ZDOBYCIE SMOLEŃSKA.

. - .,1890-1901.- .1-3.
57-. ѣ 30. . . . ѣ
58-. ѣ 30 2. 1) . . . ѣ
59-. ѣ 30/ 15. 1) . . . ѣ
692-,
694-. . ѣ
696-. . ѣ ѣ .
703-. ѣ .
705-, . ѣ ѣ
716-. . . ѣ
717-. , .ѣ , ѣ ѣ
718-, ѣ ѣ
732-. ѣ ѣ .
736-. ѣ


-

, . . 1-15. ., 1861- 1892.
1648, 16. ѣ ѣ ѣ
1648, 20. ѣ ѣ
1649, 3. ѣ .
1649, e 13. ѣ ѣ .
1654, . - . i ѣ
1654, a.- ., i ѣ
1654, 7- 9.
1654, .-.,
1654, i-, i
1654, i-.
1655, i - .
1655, ,

LISTY Z TEATRU WOJNY R. 1654.
16 [Augusti] list[u] księcia jmci do Króla JMci pisanego kopią
Ceduła z listu.Za Jaswonką pod Ciecierzynem potrzeba była d. 24 Augusli, gdzie obóz nasz zniesiono.
List P. Hetmana wiełk. koron, do JMX Podkanclerzego kor. Dnia 6 Aug.
List P. Mirżeńskiego, do JP. Stefana Korycińskiego Kanclerza w. kor. Z Wilna d. 30 Augusti r. 1654.
List Xięcia Radziwiłła Hetmana w. lit. do Xiędza Jerzego Tyszkiewicza. Bisk. wileńsk. Dan d. 8 Augusti 1654.
List z obozu pod Szkłowem d. 12 Augusti r. 1654.
List z Wilna d. 20 Augusti, do Warszawy.
List z Wilna d. 8 Aug.
Relacya potrzseby, która zaszła między wojskiem W.X.Litewskiego a Moskwą pod Ciecierzynem, d.24 Augusti 1654
Z obozu d. 14 Augusti 1654.
Z obozu litewskiego d. 13 Augusti r. 1654.
Z obozu litewskiego d. 14 Augusti 1654.
Z obozu pod Orszą dnia 2 Augusti, pisany do Wilna.
Z Wilna d. 16 Augusti r. 1654.

, . ., 18411892.- .1-5.
1658 ѣ. , ѣ.

, ., 1813-1894, .1-5.
1667, 1, ( ѣ) Ѣ ѣ ѣ

. . Vilnius: 1995

I. .

PAMIĘTNIKI JANA CHRYZOSTOMA PASKA
Rok 1660

. . - , .., , 1991
III. -
Norman Davies. EUROPE: A HISTORY
CHRISTENDOM IN CRISIS PESTIS (p. 455-468)
Jerzy Ochmański. LITEWSKA GRANICA ETNICZNA NA WSCHODZIE OD EPOKI PLEMIENNEJ DO XVI WIEKU
.WSTĘP
1. ROZWÓJ I WYNIKI BADAN NAD WSCHODNIĄ GRANICĄ LITEWSKO-RUSKĄ OKRESU WCZESNOHISTORYCZNEGO DO XVI WIEKU
2. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE
3. WALKA LITWY Z RUSIĄ O GRANICĘ POLITYCZNĄ DO XIII WIEKU
4. POGRANICZE LITEWSKO-KRYWICKIE W EPOCE PLEMIENNEJ
5. KWESTIA ZASIĘGU OSADNICTWA LITEWSKIEGO I RUSKIEGO NA POGRANICZU WSCHODNIM W XIII WIEKU
6. STOSUNKI WYZNANIOWE NA POGRANICZU LITEWSKO-RUSKIM DO POŁOWY XVI WIEKU
7. WSCHODNIA GRANICA LITEWSKA W ŚWIETLE TOPONOMASTYKI
8. ZASIĘG LITEWSZCZYZNY NA WSCHODZIE W ŚWIETLE INWENTARZY DÓBR ZIEMSKICH Z KOŃCA XVI WIEKU
9. WYSPY LITEWSKIE W GŁĘBI BIAŁORUSI W XIV - XVI WIEKU
A. LITHUANIA PROPRIA I JEJ ZASIĘG NA WSCHODZIE W XV - XVI WIEKU
B. WYNIKI BADAN, SPIS MAP, SPIS TREŚCI
C. LITHUANIAN ETHNICAL BOUNDARY IN THE EAST FROM THE ANCESTRAL EPOCH TILL THE SIXTEENTH CENTURY

IE
66. (1441) ѣ ѣ, , , a ѣ ѣ . ѣ.
67. ѣ, . ѣ.
68. 1507. ѣ, o , ѣ , a ѣ , , ѣ ...
69. 1516 9. ѣ, . , ѣ ѣ . ѣ
70. 1552 . ѣ, ѣ . , o ѣ . ѣ.
71. 1555 30. ѣ, ѣ ѣ ѣi . ѣ.?

?
!

:

...
.
 : 1
 : 0
 : 1

- 0.07 . -